پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

جایی برای نوشتن

پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠

کوک کن ساعتِ خویش !

کلمات کلیدی :کوک کن ساعتِ خویش !، حسین عظیمی

 

http://blackrazor.persiangig.com/blackrazor/bitabi.jpg

 

کوک کن ساعتِخویش ! 

              اعتباری به خـروسِ سـحری ، نیســت دگر 
                      
دیـر خوابیده و برخاسـتــنـش دشـوار اسـت

کوک کن ساعتِ خویش!

               که مــؤذّن،شبِ پیـش دسته گل داده به آب 
                     
و در آغــــوش ســــــــحر رفــتــه به خــــــواب ...

کوک کن ساعتِ خویش

              شاطری نیست در این شهرِ بزرگ که سحر برخیزد
                    
شاطران با مددِ آهـــن و جوشِ شـیرین دیر برمی خیزند

کوک کن ساعتِ خویش ! 

             که ســــــــــــــحر گــاه کـــســـــــــی
                  
بقــچه در زیربغل ، راهــــــیِ حمّامی نیست
                          
که تو از لِخ لِخِ دمپایی و تک سرفه ی او برخیزی

کوک کن ساعتِ خویش!

            رفـــتــــــــــگر مُــــــرده و ایـــن کوچـــــه دگر
                   
خالی از خِش خِــشِ جارویِ شبِ رفتگر است

کوک کن ساعتِ خویش!

            که در ایـــن شـــــهر ، دگـر مســتی نیســـت
                
که تو وقتِ سحر،آنگاه که از میکده برمی گردد
                       
از صدای سخن و زمزمه ی زیرِ لبـــش برخیزی

کوک کن ساعتِ خویش ! 

           اعتباری به خروسِ ســــحری نیســت دگر ،
                
و در ایـــن شــهر ســـحرخیزی نیســـــــــت
                       
و ســــــــــحر نـــــــــــــزدیک اســـــــــــت.....

 

           شاعر: کیوان هاشمی