پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

جایی برای نوشتن

یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠

فرازهای پزشکی دعای عرفه

کلمات کلیدی :دعای عرفه، یا حسین، فرازهای پزشکی دعای عرفه

 
ردیف
واژه / فراز / عبارت عربی
ترجمه فارسی
تخصص / شاخه
معادل انگلیسی
1
علایق مجاری نور بصری
رشته های مجاری نور چشمم
چشم پزشکی
  Ophthalmology   
2
اساریر صحفه جبینی
خطوط نقش پیشانی ام
پوست
 Dermatology    
3
خرق مسارب نفسی
شکاف راه های تنفسم
پوست
 Dermatology      
4
خذاریف مارن عرنینی
نرمه تیغه بینی ام
گوش و حلق و بینی
    ENT (ear nose and throat)      
5
مسارب مساخ سمعی
راه های امواج صدها به پرده صماخ گوشم
گوش و حلق و بینی
 ENT (ear nose and throat)       
6
ما ضمت و اطبقت علیه شفتای
آنچه که لبهایم آنها را در بر گرفته و هنگام روی هم نهاده شدن میان خود دارد
دندان پزشکی
 Dentistry          
7
حرکات لفظ لسانی
حرکات تلفظ و ادای زبانم
گوش و حلق و بینی
زبانشناسی4]
 ENT                 
8
معزز حنک فمی و فکی
محل پیوستن فک بالا و پائینم
گوش و حلق و بینی
 ENT                
9
منابت اضراسی
رستنگاه دندانهایم
دندان پزشکی
 Dentistry          
10
مساع مطعمی و مشربی  
عامل چشیدن خوراکی ها و آشامیدنیهایم
گوش و حلق و بینی
 ENT                 
11
حماله ام راسی
استخوان حافظ مغز سرم
 مغز و اعصاب
  Neurology                  
12
بلوغ فارغ حبایل عنقی
لوله فرو دادن غذا در گردنم
دستگاه گوارش
 Gastroenterology
13
ما اشتمل علیه تامور صدری
با آنچه که درون سینه ام در بر گرفته است
قفسه سینه
Internal medicine 
14
حمایل حبل وتینی
بند رگ گردنم نخاع
قلب و عروق
Cardiology         
15
نیاط حجاب قلبی
آویزه پرده قلبم
قلب و عروق
Cardiology        
 
 
 
 
 
16
افلاذ حواشی کبدی
قطعه های اطراف کبدم
دستگاه گوارش
Gastroenterology    
17
ماحوته شراسیف اضلاعی
آنچه که خمیدگی دنده هایم در بر گرفته
 طب داخلی
Internal medicine    
18
حقاق مفاصلی
گودی بندهای مفاصلم
ارتوپدی
 Orthopedics                  
19
قبض عواملی و اطراف اناملی
قبض عوامل فعال درونم
طب داخلی
Internal medicine    
20
و لحمی و دمی
و گوشت و خونم
خون
 Hematology     
21
شعری و بشری
مو و پوستم
پوست
Dermatology
22
عصبی
اعصابم
مغز و اعصاب
Neurology
23
عظامی
استخوانهایم
ارتوپدی
Orthopedics
24
مخی
مغزم
مغز و اعصاب
Neurology
25
عروقی
رگ هایم
قلب و عروق
Cardiology
26
جمیع جوارحی
همه اعضایم
آناتومی / علم تشریح
Anatomy
 
ترجمه کامل عبارات پزشکی دعای شریف عرفه:
 
بار الها، وانگهی آن ضررها و زیانها را که از من برگردانیدی، بیش از آن عافیت و نعمت هایی است که به من عنایت فرمودی و ای خدای من، با حقیقت ایمانم گواهی می دهم و با عهد استوار و محکم قاطعیت های یقینی که دارم و با خلوص توحید صریحی که در دلم موجود است و با اعماق پنهانی درونم و رشته های مجاری نور چشمم و خطوط نقش پیشانیم و با شکاف راه های تنفسم و نرمه تیغة بینی ام و طرق امواج صداها به صماخ و استخوان گوشم و با آنچه که لب هایم آن را در بر، و در هنگام روی هم نهاده شدن میان خود دارد. و با حرکات لفظی زبانم و محل پیوست فک بالا و فک پایینم و رستنگاه دندانهایم و عامل چشیدن خوراکی ها و آشامیدنی هایم، با عامل حمل ]فعالیت یا استخوان[ حافظ مغز سرم و لولة فرو دادن غذا و آشامیدنی در درون چنبره گردنم و با آنچه که درون سینه ام در بر گرفته است و حمائل ]بند[ رگ گردنم و آویزة پرده قلبم و با قطعه های اطراف کبدم و آنچه که خمیدگی دنده هایم در بر گرفته و گودی بندهای مفصل ها و قبض عوامل فعال درونم و بند انگشتانم و گوشت و خون و مو و ظاهر پوست و اعصاب و نی و استخوانها و مغز و رگها و همة اعضایم و با آنچه که در دوران شیرخوارگی در بدنم بافته شده است و با آنچه که زمین از من بر خود حمل نموده است و با خواب و بیداری و سکون و حرکات و ]رکوع و سجود[، آری، ای خدای مهربانم، اگر با این همه نعمتهای آشکار و پنهان تو بخواهم و بکوشم، و در تمامی قرون و اعصار در آنها زندگی نمایم و بخواهم که شکر یکی از نعمت هایت را بجای بیاورم ناتوان خواهم بود.
....................................................................................................................

ای حسین!

تو در این دشت، چه خواندی که هنوز

سنگ های «جبل الرّحمه» از گریه تو نالانند؟

در دعای عرفه،

تو چه گفتی، تو چه خواندی که هنوز

تب عرفان تو در پهنه این دشت به جاست؟

ای حسین!

عشق را هم ز تو باید آموخت

و مناجات و صمیمیت را

و عبودیت را.

دشت از نام تو عرفان دارد.

و شب، از یاد تو عطرآگین است.

التماس دعا